กลุ่มนโยบายและแผน สพป.แพร่ เขต 1
52 หมู่ 6 ถนนยันตรกิจโกศล ตำบลทุ่งกวาว อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ 54000
โทร 0 5462 3180  หรือที่ 08 6421 0382
ติดต่อเจ้าหน้าที่ busaya2515@gmail.com
planphrae1@phrae1.go.th

โรงเรียนในสังกัด วันที่ 10 มิถุนายน
           ปีการศึกษา 2560

    โรงเรียนหลัก             85  โรง

   โรงเรียนเรียนรวม       36  โรง

              รวม              121  โรง
************************
โรงเรียนขนาดเล็ก 98 โรง (หลัก+รวม)

อำเภอเมืองแพร่       44  โรง   ( 27 + 17)

  อำเภอร้องกวาง       26  โรง   ( 12 + 1 4)

  อำเภอสอง              21  โรง    (16 + 5 )

อำเภอหนองม่วงไข่   7  โรง    ( 7 + 0 )

   อำเภอหนองม่วงไข่       7  โรง
***********************
   โรงเรียนขนาดกลาง    22  โรง

   โรงเรียนขนาดใหญ่       2  โรง
***********************
   ไม่มีผู้บริหารโรงเรียน   36  โรง

   ไม่มีนักเรียน                 7  โรง

   มีนักเรียน 1 -20 คน    18  โรง

  **********************
อำเภอ          สถานศึกษา   ครู     นักเรียน    ห้องเรียน  นร:ห้อง    นร:ครู

เมืองแพร่         48            348    5,254        403       13 : 1      15 : 1

ร้องกวาง         32            199    2,614        273         9 : 1      13 : 1

สอง                33            260    3,159        286       11 : 1      12 : 1

หนองม่วงไข่      8              45       556          61         9 : 1      12 : 1

   รวมทั้งสิ้น   121            852   11,583     1,023      11 : 1      13 : 1

          ยุทธศาสตร์ 1  2  3  4  5  6 ส่วนที่2  ส่วนที่ 3                ศักยภาพหมู่บ้าน


  • แบบเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
      * แบบเก็บข้อมูลน.ร.รายบุคคล
      * แบบเก็บข้อมูลครูรายบุคคล
      * แบบเก็บนักเรียนติด G
      * แบบเก็บข้อมูลครุภัณฑ์ร.ร.
      * แบบเก็บข้อมูลสิ่งก่อสร้างร.ร.
      * นักเรียนยากจน          ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาฯ
          ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

           โรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ
           และโรงเรียนพื้นที่สูงและถิ่นทุรกันดาร 


นางปนัดดา  อุทัศน์
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
นายอภิรักษ์  อิ่มจิตอนุสรณ์
รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1
นางปนัดดา  อุทัศน์
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
สรุปข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา ณ  วันที่  10 มิ.ย. 60
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1
   การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์  นโยบายและงบปะมาณ ปี พ.ศ. 2560   http://eme2.obec.go.th/~eme54/