กลุ่มนโยบายและแผน สพป.แพร่ เขต 1
52 หมู่ 6 ถนนยันตรกิจโกศล ตำบลทุ่งกวาว อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ 54000
โทร 0 5451 1605 , 0 5451 1236 ต่อ 214 หรือที่ 08 6421 0382
ติดต่อเจ้าหน้าที่ busaya2515@gmail.com
planphrae1@phrae1.go.th

โรงเรียนในสังกัด วันที่ 10 มิ.ย.59
           ปีการศึกษา 2558

    โรงเรียนหลัก             88  โรง

    โรงเรียนเรียนรวม       35  โรง

              รวม              123  โรง
************************
       โรงเรียนขนาดเล็ก   99 โรง

   อำเภอเมืองแพร่          45  โรง

   อำเภอร้องกวาง          25  โรง

   อำเภอสอง                 22  โรง

   อำเภอหนองม่วงไข่       7  โรง
***********************
   โรงเรียนขนาดกลาง    22  โรง

   โรงเรียนขนาดใหญ่       2  โรง
***********************
   ไม่มีผู้บริหารโรงเรียน   39  โรง

   ไม่มีนักเรียน                 7  โรง

   มีนักเรียน 1 -20 คน    18  โรง

  **********************
อำเภอ          สถานศึกษา   ครู     นักเรียน    ห้องเรียน  นร:ห้อง    นร:ครู

เมืองแพร่         50            381    5,439        403      13 : 1      14 : 1

ร้องกวาง         33            224    2,545        266        9 : 1      11 : 1

สอง                32            259     3,153       279      11 : 1      12 : 1

หนองม่วงไข่      8              46        575         63        9 : 1      12 : 1

   รวมทั้งสิ้น   123            910   11,712     1,011     11 : 1      12 : 1

สรุปข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา ณ วันเปิดภาคเรียน ( 10 มิ.ย. 59)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1


  • แบบเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ปี 2559
       * แบบเก็บข้อมูลน.ร.รายบุคคล
       * แบบเก็บข้อมูลครูรายบุคคล
       * แบบเก็บนักเรียนติด G
       * แบบเก็บข้อมูลครุภัณฑ์ร.ร.
       * แบบเก็บข้อมูลสิ่งก่อสร้างร.ร.
       * นักเรียนยากจน


          ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาฯ
          ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

           โรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ
           และโรงเรียนพื้นที่สูงและถิ่นทุรกันดาร


           1   2


         ทางวิทยาศาสตร์ (ระดับประถมศึกษา) 
 

นายอภิรักษ์  อิ่มจิตอนุสรณ์
รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1

แบ่งกลุ่มงานภายใน
นางปนัดดา  อุทัศน์
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน