กลุ่มนโยบายและแผน สพป.แพร่ เขต 1
52 หมู่ 6 ถนนยันตรกิจโกศล ตำบลทุ่งกวาว อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ 54000
โทร 0 5451 1605 , 0 5451 1236 ต่อ 214 หรือที่ 08 6421 0382
ติดต่อเจ้าหน้าที่ busaya2515@gmail.com
busaya@phrae1.moe.go.th

แบ่งกลุ่มงานภายใน
KM กลุ่มแผนฯ
โปรแกรมสารสนเทศทางการศึกษา
ดาวโหลดเอกสารแจ้งโรงเรียน
จำนวนโรงเรียนในสังกัด วันที่ 10 มิ.ย.57
                ปีการศึกษา 2557

    โรงเรียนหลัก                88  โรง

    โรงเรียนเรียนรวม          35  โรง

              รวม                 123  โรง
******************************
       โรงเรียนขนาดเล็ก     98 โรง

   อำเภอเมืองแพร่            44  โรง

   อำเภอร้องกวาง            25  โรง

   อำเภอสอง                   22  โรง

   อำเภอหนองม่วงไข่         7  โรง
*****************************
อำเภอ          สถานศึกษา   ครู     นักเรียน    ห้องเรียน  นร:ห้อง    นร:ครู

เมืองแพร่         50            483     5,910        424      14 : 1      12 : 1

ร้องกวาง         32            234     2,427        246      10 : 1      10 : 1

สอง                33            275     3,544        281      13 : 1      13 : 1

หนองม่วงไข่      8              63        595         65         9 : 1        9 : 1

   รวมทั้งสิ้น   123         1,055   12,867     1,016     12 : 1       12 : 1

สรุปข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา ณ วันเปิดภาคเรียน ( 10 มิ.ย.57)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1


  • แบบเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ปี 2557
       * แบบเก็บข้อมูลน.ร.รายบุคคล
       * แบบเก็บข้อมูลครูรายบุคคล
       * แบบเก็บนักเรียนติด G
       * แบบเก็บข้อมูลครุภัณฑ์ร.ร.
       * แบบเก้บข้อมูลสิ่งก่อสร้างร.ร.           1   2


         ทางวิทยาศาสตร์ (ระดับประถมศึกษา) 
 

  • คู่มือจัดตั้งงบประมาณ ปี 57 1  2


สพฐ. ได้กำหนดชื่อกลุ่มภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นภาคภาษาอังกฤษ เพื่อให้เป็นรูปแบบเดียวกันหรือนำไปจัดทำป้ายชื่อกลุ่ม ให้เป็นมาตรฐานสากลและรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  ดังนี้   กลุ่มอำนวยการ Administration Group ,  กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ Financial and Assets Administration Group , กลุ่มนโยบายและแผน Policy and Planning Group , กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา Promotion of Educational Provision Group , กลุ่มบริหารงานบุคคล Personnel Administration Group และกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯSupervision Monitoring and Evaluation for Educational Provision Group


KM กลุ่มแผนฯ
นายกนก  อยู่สิงห์
รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1