28 มี.ค.59
  แจ้งโรงเรียนประชารัฐในสังกัด 19 โรง  ให้ตอบ
แบบสำรวจโรงเรียนในโครงการสานพลังประชารัฐรายละเอียด
ตามแบบสำรวจส่งกลุ่มนโยบายและแผน ภายในวันที่ 30 
มีนาคม 2559 โดยให้ส่ง ฉบับจริง และส่งทาง
E-mail : busaya2515@gmail.com และขอรับคู่มือสำหรับ
โรงเรียนในโครงการฯได้ที่กลุ่มนโยบายและแผน สพป.แพร่ เขต 1
23 มี.ค.59
 ขั้นตอนการใช้งานระบบเว็บแอพพลิเคชั่น
ประกาศนโยบายสำคัญเร่งด่วนกระทรวงศึกษาธิการ 
8 มี.ค.59
การจัดเก็บข้อมูลนักเรียนช่วงสิ้นปีการศึกษา ในระบบ DMC
จึงแจ้งให้ทุกโรงเรียนเตรียมพร้อมความและรวบรวมข้อมูล
ที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการปรับปรุงข้อมูลสิ้นปีการศึกษา 2558
ผ่านเว็บไซต์ https://portal.bopp-obec.info/obec58/
พร้อมยืนยันข้อมูลให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 20 เมษายน 2559
หากมีปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานให้ติดต่อผู้รับผิดชอบ
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
8 มี.ค.59
สรุปข้อมูลนักเรียนเด็กโอกาสภาคเรียนที่ 2/2558 ซึ่งให้โรงเรียน
ดำเนินการเรียงลำดับเด็กนักเรียนที่มีความยากจนมากที่สุดไปหาน้อย
และส่งคืนกลุ่มนโยบายและแผน ภายในวันที่ 9 มี.ค. 59
ทางระบบ E-office , AMSS++ 
หรือทาง E-mail busaya2515@gmail.com
3 มี.ค.59
ใคำอธิบายเพิ่มเติมแบบรายงาน OUC 3 ตามแบบฟอร์ม 
ส่งภายใน วันที่ 3 มีนาคม 2559 
29 ก.พ.59
  ด้วย สพฐ.แจ้งว่าสำนักงบประมาณ ขอความร่วมมือ ส่วนราชการในการจัดทำต้นทุนหน่วยปฏิบัติ (Operating Unit
Cost  : OUC) เพื่อกำหนดกรอบค่าใช้จ่ายตามความจำเป็น
และเหมาะสมและใช้ประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี งบประมาณ 2560 นั้น สพป.แพร่ เขต 1 จึงแจ้ง
ให้โรงเรียนดำเนินการกรอกข้อมูลในแบบรายงาน OUC 
ตามแบบฟอร์ม ส่งภายใน วันที่ 3 มีนาคม 2559 พร้อมบันทึก
ไฟล์ Excel ส่ง E-mail ไปที่ ch.jaruwan@gmail.com 
12 ม.ค.59
ด้วยสพฐ. มีนโยบายเร่งด่วนให้สพป.สำรวจ
ความต้องการของโรงเรียนในสังกัดที่มีความประสงค์ขอรับ
การสนับสนุนงบประมาณปีงบประมาณ 2559 ค่าปรับปรุง
สนามกีฬาโดยปูพื้นสนามด้วยยางพารา ในการนี้ สพป.แพร่ เขต 1
จึงแจ้งให้โรงเรียนที่มีความประสงค์ขอรับการจัดสรรงบประมาณ
ปรับปรุงสนามกีฬาโดยปูพื้นสนามด้วยยางพารา โดยกรอกข้อมูล
ตามแบบสำรวจฯส่งกลุ่มนโยบายและแผน สพป.แพร่ เขต 1
ภายในวันที่ 12 ม.ค. 59 ไม่เกินเวลา 16.30 น. หากไม่ได้จัดส่ง
ตามระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าไม่ประสงค์ขอรับการจัดสรร
งบประมาณดังกล่าว 
23 พ.ย.58
แจ้งผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดที่ขอรับจัดสรร
งบประมาณปี 2560 ตามหนังสือ สพป.แพร่ เขต 1 /ว4673
ลว.27 ต.ค. 58 และให้ส่ง สพป.แพร่ เขต 1 ในวันที่ 5 พ.ย. 58 นั้น
ให้ทุกโรงเรียน ที่ขอรับจัดสรรงบประมาณดังกล่าวส่งรายละเอียด เพิ่มเติมตามแบบฟอร์ม ภายในวันที่ 24 พ.ย. 58 ทางแฟกซ์ 054511589 หรือทาง Line PLAN_PHRAE1  ,datacenterphrae1 ทางระบบ E-office ,E-mail: ch.jaruwan@gmail.com 

2 พ.ย.58
สำรวจข้อมูลค่าสาธารณูปโภค รายการค่าไฟฟ้า
ของสถานศึกษา (เพิ่มเติม) ตามหนังสือ สพป.แพร่ เขต 1 ด่วนที่สุด
ที่ ศธ 04109/ว4743  ลว.30 ต.ค. 58 โดยให้จัดส่งแบบรายงาน
ไปที่ E-mail : ch.jaruwan@gmail.com ภายในวันที่ 6 พ.ย.58
หนังสือแจ้งทางระบบE-office
27 ต.ค.58
แจ้งกรอบแนวทางในการดำเนินการจัดตั้งงบประมาณ ปี 2560
งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โดยให้โรงเรียนในสังกัด
ดำเนินกาจัดทำข้อมูลตามแบบคำขอตั้งงบประมาณรายการ
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตามแบบฟอร์มที่กำหนด
พร้อม CD บันทึกข้อมูล จัดส่ง สพป.พร.1 ภายในวันที่ 5 พ.ย.58
หนังสือจะแจ้งให้ทราบทางระบบ E-Office
16 ก.ค.58
แบบสรุปรายการข้อมูลสิ่งก่อสร้าง ตามหนังสือ สพป.แพร่ เขต 1
ที่ ศธ 04109/ว3113  ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2558
6 ก.ค.58
การสำรวจการชำระหนี้ค่าสาธารณูปโภครายการ
ค่าไฟฟ้าของสถานศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ตามหนังสือ
สพป.แพร่เขต 1 ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04109/ว 2888 ลว.6 ก.ค. 58
30 มิ.ย.58
แจ้งโรงเรียนในสังกัดทุกโรง ที่ยังไม่ได้ปรับปรุงข้อมูล EMIS
2558 ที่  http://data.bopp-obec.info/emis/index.php
ให้รีบดำเนินการโดยด่วนที่สุด เนื่องจากระบบจะปิดในวันที่
30 มิ.ย.58 แล้ว ยังมีโรงเรียนที่ไม่ได้ดำเนินการปรับปรุงอีก
จำนวนมากสรุปข้อมูล ณ วันที่ 30 มิ.ย.58 เวลา 15.30 น.
19 พ.ค.58
แจ้งผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดทุกโรง
กลุ่มนโยบายและแผน สพป.แพร่ เขต 1 จะประชุมเชิงปฏิบัติการ
จัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ปีการศึกษา 2558  ในวันที่ 22
พ.ค. 58  เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมสักทอง
สพป.แพร่ เขต 1 จึงแจ้งให้ผู้รับผิดชอบงานข้อมูลโรงเรียน
จัดเตรียมข้อมูลนักเรียนเข้าใหม่ในปี กศ. 58 ข้อมูลพื้นฐานร.ร.
ข้อมูลนน/สส นร.ทุกคน มาในวันประชุมเชิงปฏิบัติดังกล่าวด้วย
หนังสือจะแจ้งผ่านทางระบบ E-office
16 ก.พ.58
แจ้งผู้บริหารโรงเรียนที่ได้รับอนุมัติการจัดสรร
งบประมาณปีงบประมาณ 2558 ตามแผนงานและโครงการ
งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ทีดินและสิ่งก่อสร้าง รับฟังนโยบายการบริหาร
งบประมาณ ผ่านเว็บไซต์สำนักนโยบายและแผน สพฐ. ที่เว็บไซต์
http://plan.obec.go.th/  ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์
2558 เวลา 14.00 น.
11 ก.พ.58
โครงการ การประกวดสถานศึกษาต้นแบบที่บริหารจัดการ
พื้นที่โรงเรียนคุ้มค่า เพื่อรับรางวัลเกียรติยศ (Phrea1:Model)
หนังสือจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง
29 ม.ค 58
แจ้งผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดทุกโรงให้รับชม
การเสวนาระดมความคิดเห็น การปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดยพลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ
เป็นประธานการประชุม ซึ่งจะมีการถ่ายทอดสดผ่านทาง
สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ ช่อง 9 อ.ส.ม.ท.
ตั้งแต่เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป
24 ม.ค 58
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องการกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รายละเอียด
8 ธ.ค.57
แจ้งโรงเรียนในสังกัด ให้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขข้อมูลพื้นฐาน
ของโรงเรียนให้เป็นปัจจุบัน ทั้งข้อมูลครุภัณฑ์,และข้อมูลสิ่งก่อสร้าง
ผ่านเว็บไซต์http://data.bopp-obec.info/emis/index.php
ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 25 ธ.ค. 57
6 พ.ย.57
แจ้งโรงเรียนในสังกัด ให้ดำเนินการปรับปรุง แก้ไข ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ภาคเรียนที่ 2 ในระบบ Data
Management Center(DMC)  ข้อมูล ณ วันที่ 10 พ.ย. 57
ที่เว็บไซต์ http://portal.bopp-obec.info/obec57/
โดยดำเนินการปรับปรุงข้อมูลให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 14 พ.ย. 57
ซึ่งขณะนี้มีโรงเรียนรายงานข้อมูลเรียบร้อยแล้วจำนวน 19 โรง
22 ต.ค.57
ตามหนังสือสพป.แพร่ เขต 1 ด่วนที่สุด
ที่ ศธ 04109/ว5113 ลว.22 ต.ค. 57 เรื่องข้อมูลค่าสาธารณูปโภค
รายการค่าไฟฟ้า ของสถานศึกษาเพิ่มเติมจึงแจ้งให้โรงเรียน
ตรวจสอบ ความถูกต้อง และให้จัดทำแบบรายงานการชำระหนี้
(เพิ่มเติม) ส่งสพป.แพร่ เขต 1 ภายในวันที่ 28 ต.ค. 57 พร้อม
บันทึกข้อมูลไฟล์ Excel ส่งทาง E-mail ch.jaruwan@gmail.com
22 ต.ค.57
แจ้งโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ โครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมให้รายงานข้อมูล
การจัดซื้ออุปกรณ์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม โดยใช้รหัส
smis ผ่านเว็บไซต์ http://210.246.188.154/dltv/login.php
ซึ่งขณะนี้มีโรงเรียนในสังกัดรายงานข้อมูลจำนวน 64 โรง
21 ต.ค.57
การขยายเวลากรอกข้อมูลในระบบบันทึกข้อมูลการส่งซ่อม
เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ผ่านเว็บไซต์
http://tabletsurvey.mict.go.th จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2557
14 ต.ค.57
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการจัดตั้งงบประมาณปี 2558 งบลงทุนค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เมื่อวันที่ 14 ต.ค.57
เวลา 10.00 น. จึงแจ้งให้โรงเรียนดังกล่าวจัดส่งรายการซ่อมแซม
ปรับปรุงฯ โดยจัดทำประมาณราคา (แบบ ปร.4และแบบปร.6)
ส่งกลุ่มนโยบายและแผน สพป.แพร่ เขต 1 จำนวน 2 ชุด
ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2557 และจัดส่งไฟล์เอกสารทาง E-mail
ch.jaruwan@gmail.com
ดาวโหลดแบบฟอร์ม ปร.4  ปร.6
10 ต.ค.57
แจ้งโรงเรียนในสังกัด ให้ดำเนินการปรับปรุง แก้ไข ข้อมูลนักเรียน
รายบุคคล ภาคเรียนที่ 2 ในระบบ Data Management Center
(DMC) ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2557  โดยดำเนินการ
ปรับปรุงข้อมูลให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 เวลา
24.00 น. ซึ่งระบบจะทำการเปิดปรับปรุงในวันที่ 8 ต.ค. 57 นี้
10 ต.ค.57
แจ้งโรงเรียนในสังกัดที่จะขอรับการสนับสนุน
งบประมาณ งบลงทุนปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างปีงบ 2557
ให้ดำเนินการจัดทำประมาณราคา (แบบปร.4,ปร.6) จำนวน 2 ชุด
ส่งกลุ่มนโยบายและแผน สพป.แพร่ เขต 1 ภายในวันที่ 13 ตุลาคม 2557 เวลา 13.00 น.ทั้งนี้หากเลยเวลาที่กำหนดจะถือว่า
ไม่ประสงค์จะขอรับการสนับสนุนงบประมาณดังกล่าว หากมีข้อ
สงสัย ติดต่อจนท. จารุวรรณ  ชิโนทัย กลุ่มแผนฯ 089 7558460
ดาวโหลดแบบฟอร์ม ปร.4, ปร.6
29 ส.ค.57
การตรวจสอบแก้ไขและปรับปรุงข้อมูล
นักเรียนรายบุคคล ด้วยระบบ DMCให้โรงเรียนปรับแก้ไขข้อมูล
สิ้นปีการศึกษา 2556
ที่เว็บไซต์ http://portal.bopp-obec.info/obec56/
และข้อมูลต้นปีการศึกษา 2557