18 มี.ค. 57
การปรับปรุงข้อมูลสิ่งก่อสร้างโรงเรียน (B-OBEC)ให้โรงเรียน
ดำเนินการปรับปรุงข้อมูลให้สมบูรณ์หากโรงเรียนมีอาคารและ
สิ่งก่อสร้างที่ได้ขอจำหน่ายแล้ว ให้ตัดออกจากระบบโดย
ดำเนินการผ่านระบบที่ http://bobec.bopp-obec.info/ ระหว่างวันที่ 20 มีนาคม - วันที่ 18 เมษายน 2557และสามารถ
ดาวโหลดคู่มือได้จากหน้าเว็บไซต์ดังกล่าว
18 มี.ค. 57
แบบฟอร์มการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคลสิ้นปีการศึกษา 2556
ผ่านเว็บไซต์ http://portal.bopp-obec.info/obec56/
ซึ่งให้โรงเรียนดำเนินการในวันที่ 20 มีนาคม -วันที่ 18 เมษายน 2557  โดยใช้ username และ password เดิม ในการกรอกข้อมูล
8  ม.ค. 57
ตามหนังสือ สพป.แพร่ เขต 1 ที่ ศธ 04109/ว5582 ลว.23 ธ.ค.56
เรื่องการกรอกข้อมูลเพื่อใช้สำหรับจัดสรรงบประมาณ ประจำปี
2557 สรุปการรายงานของร.ร.ในสังกัดซึ่งขณะนี้มีร.ร.กรอกข้อมูล
เรียบร้อยและแจ้งสพป.เพื่อยืนยันข้อมูล จำนวน 1 โรง คือ
บ้านวังช้าง จึงแจ้งให้ดำเนินการกรอกข้อมูลและแจ้งเขตพื้นที่
เพื่อยืนยันข้อมูลโดยด่วนที่สุด ซึ่งให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 มกราคม 2557 นี้
8  พ.ย. 56
ด้วยสพฐ.กำหนดแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา
ขั้นพื้นฐานปีงบประมาณ พ.ศ. 2556และซักซ้อมแนวทางการ
จัดสรรงบประมาณ ภาคเรียนที่ 2/ 2556 และปฏิทินการดำเนินงาน
ดังนี้
1.จัดสรรงบประมาณภาคเรียนที่ 2/2556โดยใช้ข้อมูลนักเรียน
รายบุคคล ณ วันที่ 10 มิ.ย.โดยจัดสรรครั้งที่ 1 คิด 70 %
ของจำนวนนักเรียน และจะจัดสรรเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ให้ครบ 100 %
เมื่อสถานศึกษารายงานและยืนยันข้อมูลนักเรียนรายบุคคลใน
ระบบDMC  ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน ให้แล้วเสร็จภายในวันที่
30 พ.ย. 56
2.สำนักนโยบายและแผนฯจะปิดระบบ DMC เพื่อประมวลผล
ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน ภายในวันที่
30 พฤศจิกายน 2556 เวลา 24.00 น.
3.การจัดสรรงบเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน จะ
จัดสรรงบประมาณให้ภาคเรียนละ 1 ครั้ง เมื่อสถานศึกษารายงาน
ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน และยืนยัน
ข้อมูลในระบบ DMC ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2556 แล้ว
4.กรณีสถานศึกษาได้รับจัดสรรงบประมาณเกินจำนวนนักเรียนจริง
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน(นักเรียนใหม่น้อย/นักเรียนเดิมย้าย)
ให้สถานศึกษาเก็บเงินงบประมาณไว้สมทบในการจัดสรรครั้งต่อไป
ซึ่งจะหักลบงบประมาณที่เกินในภาคเรียนถัดไป
  ดังนั้นจึงแจ้งให้โรงเรียนในสังกัดทราบและเร่งดำเนินการบันทึก
และยืนยันข้อมูลนักเรียนรายบุคคลในระบบ DMC ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2556 ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2556

1 ต.ค. 56
เตรียมการจัดตั้งงบประมาณปี 2558 งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตามหนังสือสพป.แพร่ เขต 1
ด่วนที่สุด ที่ ศธ04109/ว 4290 ลว. 30 ก.ย. 56 จึงแจ้งให้โรงเรียน
ดำเนินการขอจัดตั้งงบประมาณปี 2558 ตามแบบฟอร์มที่กำหนด
ส่งสพป.แพร่ เขต 1 ภายในวันที่ 11 ต.ค. 2556
Download กรอบแนวทางและแบบฟอร์งบลงทุนค่าครุภัณฑ์
                 และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
25 ก.ย. 56
ขอให้โรงเรียนสำรวจประสิทธิภาพการใช้การของ
แบตเตอรี่ของเครื่องคอมพิวเตอร์กพกพาด้วยกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารได้แจ้งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประชาสัมพันธ์ให้กับทางโรงเรียนในสังกัดเพื่อสำรวจแบตเตอรี่
ของเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (TABLET)ของนักเรียนชั้น ประถมศึกษา ปีที่ 2 หากพบว่าแบตเตอรี่เสื่อมคุณภาพให้ดำเนินการ
ขอเปลี่ยนที่ศูนย์ให้บริการ Advice ภายในวันที่ 30 กันยายน 2556
เนื่องจากจะหมดสัญญาณการประกันดังกล่าว
** ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
23 ก.ย. 56
โครงการสร้างสรรค์เยาวชนคนรุ่นใหม่ผู้มีวินัยใช้ไอซีที (NETGEN)
ปีที่ 2 ซึ่งสมาคมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปภัมภ์
ได้จัดโครงการนี้ขึ้น จึงประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนในสังกัดที่สนใจ
ส่งตัวแทนครูเพื่อเข้าร่วมโครงการและเป็นส่วนหนึ่งในการช่วย
สนับสนุนให้เยาวชนไทยได้มีความรู้มาตรฐานไอทีอย่างเป็น
มาตรฐาน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ (ยกเว้นค่าเดินทางและค่าที่พักของตัวแทนครู)
16 ก.ย. 56
แนวทางการบริหารงบประมาณประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2556 (งบแปรญัตติ)และแนวทางการบริหารงบประมาณ
งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์
download  1  2
30 ส.ค.56
แจ้งแนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับนักเรียนซ้ำซ้อน นักเรียนอายุ
ไม่ถึงเกณฑ์เข้าเรียน นักเรียนอายุเกินเกณฑ์การศึกษาขั้นพื้นฐาน
และนักเรียนที่ไม่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก (นักเรียนติด G)
กรณีโรงเรียนที่มีนักเรียนติด G ให้ส่งเอกสารหลักฐาน ตามเอกสาร แนวทางฯ ให้กลุ่มแผนฯ สพป.แพร่ เขต 1 ภายในวันที่ 10 ก.ย.56 ดาวโหลด เอกสารแนวทางการดำเนินงานฯ 1  2  3  4 
28 ส.ค.56
เอกสารแจ้งโรงเรียนขยายโอกาสฯในสังกัด 21 โรง
ดาวโหลด  คำสั่ง  โครงการ
26 ก.ค.56
การรายงานข้อมูลลูกจ้างชั่วคราวตามกรอบการจัดสรรงบประมาณ
ปี 2556 โดยแจ้งให้โรงเรียนบันทึกข้อมูลที่เว็บไซต์
http://106.0.176.61/report โดยให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายในวันที่ 2 สิงหาคม 2556  โดยใช้รหัส per code 6 หลัก
10 ก.ค.56
จังหวัดแพร่ ได้แจ้งพื้นที่เสี่ยงกัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ว่าจังหวัดแพร่ไม่ได้รับประกาศเป็นพื้นที่เสียงภัย สำหรับพื้นที่ที่
ชุกชุมของโรคภัยไข้เจ็บ มีจำนวน 8 ตำบล ดังแนบ
5 ก.ค. 56
แจ้งร.ร.ในสังกัดทุกโรงให้ดำเนินการปรับปรุงข้อมูล
พื้นฐานโรงเรียนในระบบ EMIS ให้สมบูรณ์ ที่เว็บไซต์ 
http://data.bopp-obec.info/emis/ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่
13 ก.ค.56
5 ก.ค. 56
  แจ้งร.ร.ในสังกัดทุกโรงให้ดำเนินการตรวจสอบ
ข้อมูลนักเรียนรายบุคคลในระบบ DMC ที่เว็บไซต์ 
http://portal.bopp-obec.info/obec56/ โดยให้ตรวจสอบ
ที่รายการที่ไม่ถูกต้อง ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 6 ก.ค. 56
18 มิ.ย.56
แนวทางการบริหารงบประมาณประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2556 (งบแปรญัตติ)และแนวทางการบริหารงบประมาณ
งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์
download  1  2
14 มิ.ย.56
การกรอกข้อมูลโรงเรียนเพื่อใช้ในการจัดสรร
เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา ประจำปีงบประมาณ 2557 ตามหนังสือ
สพป.แพร่ เขต 1 ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04109/ว2592 ลว. 14 มิ.ย. 56
โดยให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 19 มิ.ย. 56 นี้
http://plan.phrae1.in.th/schooldata/
20 พ.ค.56
การายงานผลการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556
ซึ่งแจ้งให้โรงเรียนรายงานข้อมูลภายในวันที่ 31 พ.ค. 56
หนังสือจะแจ้งผ่านระบบ e-office รายละเอียด แบบรายงานข้อมูล
20 พ.ค.56
ตามหนังสือ สพป.แพร่ เขต 1ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04109/ว1973
ลงวันที่ 20 พ.ค. 56 ซึ่งแจ้งให้โรงเรียนดำเนินการรายงานข้อมูล
ผ่านเว็บไซต์ http://sch26.bopp-obec.info/ ให้แล้วเสร็จภายใน
วันที่ 23 พ.ค. 56  ซึ่งมีโรงเรียนในสังกัดรายงานข้อมูลเรียบร้อยแล้ว
17 พ.ค.56
แจ้งโรงเรียนในสังกัดทุกโรง ให้รายงานข้อมูลนักเรียน
ณ วันเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2556 โดยให้รายงานข้อมูลภายใน
วันที่ 23 พ.ค.56 จำนวน 2 ตาราง 
14 พ.ค.56
ตามหนังสือ สพป.แพร่ เขต 1 ที่ ศธ 04109/ว1900
ลว.10 พ.ค. 56 เรื่อง การขอรับการจัดสรรงบประมาณ ปี 2556
(ค่าอาหารนักเรียนพักนอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556)
แจ้งให้โรงเรียนบ้านท่าวะและบ้านนาหลวง รายงาน ข้อมูลตาม
แบบฟอร์ม ส่งสพป.แพร่ เขต 1 ภายในวันที่ 20 พ.ค. 56 (พร้อมบันทึกข้อมูลไฟล์ Excel ส่งทาง E-mail ไปที่
1 พ.ค.56
แจ้งโรงเรียนในสังกัดทุกโรง ให้รายงานข้อมูลนักเรียน ณ วันเปิด
ภาคเรียน ปีการศึกษา 2556 โดยให้รายงานภายในวันที่ 17 พ.ค.56
จำนวน 2 ตาราง  รายละเอียด  แบบฟอร์มรายงานข้อมูล
29 เม.ย.56
  การจัดทำระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคลสิ้นปีการศึกษา
2555_3  ตามปฏิทินจัดเก็บข้อมูลผ่านเว็บไซต์ http://portal.bopp-obec.info/obec55_3/ นั้น ขณะนี้มีโรงเรียน
ในสังกัดที่ยังดำเนิ้นการไม่แล้วเสร็จ ณ วันที่  29 เม.ย.56
รายเอียดดังแบบสรุปการรายงานข้อมูลฯ DMC 2012_3
19 เม.ย.56
  แจ้งประชาสัมพันธ์โรงเรียนในสังกัดที่ยังไม่ได้จัดส่ง
โครงการเบิกเงินงบอุดหนุนจาก อบจ.แพร่ ปีงบประมาณ 2556
ขอให้เร่งดำเนินการจัดส่งโครงการขอเบิกเงินฯ โดยเปลี่ยนระยะ
เวลาดำเนินการให้เป็นช่วงระยะเวลาเปิดเทอม
10 เม.ย.56
   แจ้งโรงเรียนในสังกัดที่ได้รับจัดสรรงบกลาง รายการเงินสำรอง จ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น (งบลงทุน ค่าสิ่งก่อสร้าง) รายการ
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้าง
ชำรุดทรุดโทรมและประสบอุบัติภัย จำนวน 11 โรง  (บ้านสุพรรณ,บ้านในเวียง,บ้านแม่ยางร้อง,ชุมชนบ้านร้องเข็ม,
บ้านแม่ยางยวง,ไทยรัฐวิทยา31,บ้านท่าวะ,บ้านนาหลวง,บ้านคุ้ม,
บ้านลองและแม่คำมีตำแหนักธรรม )
โดยให้กรอกข้อมูลรายงานผลความก้าวหน้าการจัดจ้างและการ
เบิกจ่ายงบประมาณ ไดที่ http://www.jobobec.in.th/chk_repair
รายละเอียด คู่มือการกรอกข้อมูล
18 มี.ค.56
   สพฐ.ได้แจ้งกำหนดชื่อกลุ่มภายในสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาเป็นภาษาอังกฤษเพื่อให้เป็นรูปแบบเดียวกัน รายละเอียด
18 มี.ค.56
    แจ้งการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.25556 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ตั้งแต่ ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน
ภาคเรียนที่ 1 ปี 2556 (70 %) ตามหนังสือสพป.แพร่ เขต 1
ที่ ศธ 04109/ว1152 ลว. 14 มี.ค. 56
13 มี.ค.56
     การจัดทำระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
สิ้นปีการศึกษา 2555_3  ตามปฏิทินจัดเก็บข้อมูลผ่านเว็บไซต์ http://portal.bopp-obec.info/obec55_3/ โดยจะเปิดให้กรอก ข้อมูล ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2556 จนถึง วันที่ 30 เมษายน 2556
12 ก.พ.56
ตามหนังสือสพป.แพร่ เขต 1 ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04109/494  ลงวันที่
4 ก.พ. 56 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ทดลองใช้เครื่องมือเพื่อการวิจัย
โดยกำหนดส่งภายในวันที่ 8 ก.พ. 56 ขณะนี้ยังมีโรงเรียนในสังกัด
ไม่ได้ส่งแบบสอบถามดังกล่าวฯ จึงขอให้จัดส่งโดยด่วนต่อไป
9 ม.ค. 56
การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2556 โครงการพัฒนาคุณภาพ โรงเรียนสู่มาตรฐานกิจกรรมส่งเสริมการศึกษาเพื่อให้นักเรียน
ระดับตำบลมีงานทำ  รายละเอียด บัญชีรายชื่อโรงเรียน
6 ม.ค. 56
งบแปรญัตติ งบประมาณประจำปี 2556 กระทรวงศึกษาธิการ (สพฐ.) สส.นพ.นิยม  วิวรรธนดิฐ์กุล
แจ้งให้โรงเรียนตามบัญชีรายชื่อ จัดทำโครงการห้องเรียนคุณภาพ
สู่มาตรฐานสากล จัดส่งสส.นพ.นิยม  วิวรรธนดิฐ์กุล โดยด่วน
ตัวอย่างโครงการ  บัญชีรายชื่อโรงเรียนในสังกัด
9 พ.ย. 55
25 ต.ค. 55
  การจัดทำข้อมูลระบบสารสนเทศทางการศึกษา ระดับสถานศึกษา ประจำปี 2555 ให้โรงเรียนในสังกัดรายงานข้อมูลตามแบบฟอร์มภายใน
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2555 หนังสือจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง
11 ก.ย. 55
แจ้งโรงเรียนในสังกัดเอกชน วันที่ 11 กันยายน 2555 เวลา 10.00 น.
เป็นต้นไป ให้มารับTablet นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ได้ที่
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน หนังสือจะแจ้งในระบบ E-office
6 ก.ย. 55
สรุปรายละเอียดการกรอก SeriaNumber and MacAddress Tablet ผ่านเว็บไซต์สำนักติดตามฯ สำหรับโรงเรียนในสังกัดที่ได้รับจัดสรรTablet
ที่ URL http:// 210.1.20.52/tablet/