16 ก.พ.58
แจ้งผู้บริหารโรงเรียนที่ได้รับอนุมัติการจัดสรร
งบประมาณปีงบประมาณ 2558 ตามแผนงานและโครงการ
งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ทีดินและสิ่งก่อสร้าง รับฟังนโยบายการบริหาร
งบประมาณ ผ่านเว็บไซต์สำนักนโยบายและแผน สพฐ. ที่เว็บไซต์
http://plan.obec.go.th/  ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์
2558 เวลา 14.00 น.
11 ก.พ.58
โครงการ การประกวดสถานศึกษาต้นแบบที่บริหารจัดการ
พื้นที่โรงเรียนคุ้มค่า เพื่อรับรางวัลเกียรติยศ (Phrea1:Model)
หนังสือจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง
29 ม.ค 58
แจ้งผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดทุกโรงให้รับชม
การเสวนาระดมความคิดเห็น การปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดยพลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ
เป็นประธานการประชุม ซึ่งจะมีการถ่ายทอดสดผ่านทาง
สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ ช่อง 9 อ.ส.ม.ท.
ตั้งแต่เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป
24 ม.ค 58
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องการกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รายละเอียด
8 ธ.ค.57
แจ้งโรงเรียนในสังกัด ให้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขข้อมูลพื้นฐาน
ของโรงเรียนให้เป็นปัจจุบัน ทั้งข้อมูลครุภัณฑ์,และข้อมูลสิ่งก่อสร้าง
ผ่านเว็บไซต์http://data.bopp-obec.info/emis/index.php
ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 25 ธ.ค. 57
6 พ.ย.57
แจ้งโรงเรียนในสังกัด ให้ดำเนินการปรับปรุง แก้ไข ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ภาคเรียนที่ 2 ในระบบ Data
Management Center(DMC)  ข้อมูล ณ วันที่ 10 พ.ย. 57
ที่เว็บไซต์ http://portal.bopp-obec.info/obec57/
โดยดำเนินการปรับปรุงข้อมูลให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 14 พ.ย. 57
ซึ่งขณะนี้มีโรงเรียนรายงานข้อมูลเรียบร้อยแล้วจำนวน 19 โรง
22 ต.ค.57
ตามหนังสือสพป.แพร่ เขต 1 ด่วนที่สุด
ที่ ศธ 04109/ว5113 ลว.22 ต.ค. 57 เรื่องข้อมูลค่าสาธารณูปโภค
รายการค่าไฟฟ้า ของสถานศึกษาเพิ่มเติมจึงแจ้งให้โรงเรียน
ตรวจสอบ ความถูกต้อง และให้จัดทำแบบรายงานการชำระหนี้
(เพิ่มเติม) ส่งสพป.แพร่ เขต 1 ภายในวันที่ 28 ต.ค. 57 พร้อม
บันทึกข้อมูลไฟล์ Excel ส่งทาง E-mail ch.jaruwan@gmail.com
22 ต.ค.57
แจ้งโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ โครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมให้รายงานข้อมูล
การจัดซื้ออุปกรณ์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม โดยใช้รหัส
smis ผ่านเว็บไซต์ http://210.246.188.154/dltv/login.php
ซึ่งขณะนี้มีโรงเรียนในสังกัดรายงานข้อมูลจำนวน 64 โรง
21 ต.ค.57
การขยายเวลากรอกข้อมูลในระบบบันทึกข้อมูลการส่งซ่อม
เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ผ่านเว็บไซต์
http://tabletsurvey.mict.go.th จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2557
14 ต.ค.57
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการจัดตั้งงบประมาณปี 2558 งบลงทุนค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เมื่อวันที่ 14 ต.ค.57
เวลา 10.00 น. จึงแจ้งให้โรงเรียนดังกล่าวจัดส่งรายการซ่อมแซม
ปรับปรุงฯ โดยจัดทำประมาณราคา (แบบ ปร.4และแบบปร.6)
ส่งกลุ่มนโยบายและแผน สพป.แพร่ เขต 1 จำนวน 2 ชุด
ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2557 และจัดส่งไฟล์เอกสารทาง E-mail
ch.jaruwan@gmail.com
ดาวโหลดแบบฟอร์ม ปร.4  ปร.6
10 ต.ค.57
แจ้งโรงเรียนในสังกัด ให้ดำเนินการปรับปรุง แก้ไข ข้อมูลนักเรียน
รายบุคคล ภาคเรียนที่ 2 ในระบบ Data Management Center
(DMC) ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2557  โดยดำเนินการ
ปรับปรุงข้อมูลให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 เวลา
24.00 น. ซึ่งระบบจะทำการเปิดปรับปรุงในวันที่ 8 ต.ค. 57 นี้
10 ต.ค.57
แจ้งโรงเรียนในสังกัดที่จะขอรับการสนับสนุน
งบประมาณ งบลงทุนปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างปีงบ 2557
ให้ดำเนินการจัดทำประมาณราคา (แบบปร.4,ปร.6) จำนวน 2 ชุด
ส่งกลุ่มนโยบายและแผน สพป.แพร่ เขต 1 ภายในวันที่ 13 ตุลาคม 2557 เวลา 13.00 น.ทั้งนี้หากเลยเวลาที่กำหนดจะถือว่า
ไม่ประสงค์จะขอรับการสนับสนุนงบประมาณดังกล่าว หากมีข้อ
สงสัย ติดต่อจนท. จารุวรรณ  ชิโนทัย กลุ่มแผนฯ 089 7558460
ดาวโหลดแบบฟอร์ม ปร.4, ปร.6
29 ส.ค.57
การตรวจสอบแก้ไขและปรับปรุงข้อมูล
นักเรียนรายบุคคล ด้วยระบบ DMCให้โรงเรียนปรับแก้ไขข้อมูล
สิ้นปีการศึกษา 2556
ที่เว็บไซต์ http://portal.bopp-obec.info/obec56/
และข้อมูลต้นปีการศึกษา 2557 
13 ส.ค.57


เตรียมการจัดตั้งงบประมาณปี 2558 งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตามหนังสือสพป.แพร่ เขต 1
ด่วนที่สุด ที่ ศธ04109/ว 3256 ลว. 31 ก.ค.57 จึงแจ้งให้โรงเรียน
ดำเนินการขอจัดตั้งงบประมาณปี 2558 ตามแบบฟอร์มที่กำหนด
ส่งสพป.แพร่ เขต 1 ภายในวันที่ 13 ส.ค.57
Download กรอบแนวทางและแบบฟอร์งบลงทุนค่าครุภัณฑ์
                 และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
8 ส.ค.57
การกรอกข้อมูลด้านคุณภาพการศึกษา ตามหนังสือสพป.แพร่ เขต 1
ที่ ศธ 04109/ว3369 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2557
7 ส.ค.57
การกรอกข้อมูลเพื่อใช้ในการจัดสรรงบประมาณ
ประจำปี 2558  เนื่องด้วยสพฐ.จะจัดสรรงบประมาณปี 2558
ให้มีความถูกต้องตรงตามข้อมูลของแต่ละโรงเรียน
และนำข้อมูลไปใช้ประกอบการชี้แจงงบประมาณประจำปี 2558
ดังนั้นจึงแจ้งให้โรงเรียนกรอข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์
โดยกรอกข้อมูลและยืนยันข้อมูลให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 8
สิงหาคม 2558 นี้ หนังสือจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง
7 ส.ค.57
การสำรวจค่าสาธารณูปโภค รายการค่าไฟฟ้าของ
สถานศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2557จึงแจ้งให้โรงเรียน
ดำเนินการกรอกข้อมูลตามแบบรายงานการชำระหนี้ ส่งสพป.แพร่
เขต 1 ภายในวันที่ 13 สิงหาคม 2557 พร้อมบันทึกข้อมูลไฟล์
Excel ส่ง E-mail  ch.jaruwan@gmail.com
22 ก.ค.57
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานแผน
และงานงบประมาณในสถานศึกษา ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2557
เวลา 08.30 - 17.00 น. ณ ห้องประชุมสักทอง
โรงแรงแม่ยมพาเลส อ.เมือง จ.แพร่ จึงขอให้ผู้บริหารสถานศึกษา
เข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว กรณีสถานศึกษา
ที่ไม่มีผู้บริหารให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้ง ให้รักษาการฯ เข้าร่วมประชุมแทน
รายละเอียด ตามหนังสือสพป.แพร่ เขต 1 ที่ ศธ04109/ว2935  ลว.15 ก.ค.57
19 พ.ค.57
การสำรวจข้อมูลเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการ
เรียนร่วม ภาคเรียนที่  1 / 2557 ตามหนังสือสพป.แพร่ เขต 1
ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04109/ว1977 ลว.19พ.ค.57 โดยให้โรงเรียน
รายงานข้อมูลเด็กพิการจำนวนตามประเภท ภายในวันที่ 23
พฤษภาคม 2557 เพื่อพิจารณาจัดสรรต่อไป
19 พ.ค. 57
แนวทางป้องกันอุทกภัยในสถานศึกษา ตามหนังสือ
สพป.แพร่ เขต 1ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04109/ว1968 ลว.19 พ.ค. 57
ทั้งนี้ให้โรงเรียนจัดส่งเอกสารและแบบประกอบการขอตั้งงบประมาณ
จำนวน 2 ชุด ภายในวันที่ 2 มิ.ย. 57
16 พ.ค. 57
สำรวจความขาดแคลนและความต้องการวัสดุการศึกษา
รายการชุดฝึกทักษะนักเรียนก่อนประถมศึกษาและรายการ
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน
16 พ.ค. 57
การจัดสรรงบประมาณปี2557เพื่อดำเนินการติดตั้ง
ขยายและปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า-ประปา
16 พ.ค. 57
การกรอกข้อมูลสำหรับจัดทำบัญชีจัดสรร
เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บแล็ต) ประจำปีงบประมาณ 2557
ผ่านเว็บไซต์ www.obecnet.bopp.go.th
18 มี.ค. 57
การปรับปรุงข้อมูลสิ่งก่อสร้างโรงเรียน (B-OBEC)ให้โรงเรียน
ดำเนินการปรับปรุงข้อมูลให้สมบูรณ์หากโรงเรียนมีอาคารและ
สิ่งก่อสร้างที่ได้ขอจำหน่ายแล้ว ให้ตัดออกจากระบบโดย
ดำเนินการผ่านระบบที่ http://bobec.bopp-obec.info/ ระหว่างวันที่ 20 มีนาคม - วันที่ 18 เมษายน 2557และสามารถ
ดาวโหลดคู่มือได้จากหน้าเว็บไซต์ดังกล่าว
18 มี.ค. 57
แบบฟอร์มการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคลสิ้นปีการศึกษา 2556
ผ่านเว็บไซต์ http://portal.bopp-obec.info/obec56/
ซึ่งให้โรงเรียนดำเนินการในวันที่ 20 มีนาคม -วันที่ 18 เมษายน 2557  โดยใช้ username และ password เดิม ในการกรอกข้อมูล
8  ม.ค. 57
ตามหนังสือ สพป.แพร่ เขต 1 ที่ ศธ 04109/ว5582 ลว.23 ธ.ค.56
เรื่องการกรอกข้อมูลเพื่อใช้สำหรับจัดสรรงบประมาณ ประจำปี
2557 สรุปการรายงานของร.ร.ในสังกัดซึ่งขณะนี้มีร.ร.กรอกข้อมูล
เรียบร้อยและแจ้งสพป.เพื่อยืนยันข้อมูล จำนวน 1 โรง คือ
บ้านวังช้าง จึงแจ้งให้ดำเนินการกรอกข้อมูลและแจ้งเขตพื้นที่
เพื่อยืนยันข้อมูลโดยด่วนที่สุด ซึ่งให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 มกราคม 2557 นี้
8  พ.ย. 56
ด้วยสพฐ.กำหนดแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา
ขั้นพื้นฐานปีงบประมาณ พ.ศ. 2556และซักซ้อมแนวทางการ
จัดสรรงบประมาณ ภาคเรียนที่ 2/ 2556 และปฏิทินการดำเนินงาน
ดังนี้
1.จัดสรรงบประมาณภาคเรียนที่ 2/2556โดยใช้ข้อมูลนักเรียน
รายบุคคล ณ วันที่ 10 มิ.ย.โดยจัดสรรครั้งที่ 1 คิด 70 %
ของจำนวนนักเรียน และจะจัดสรรเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ให้ครบ 100 %
เมื่อสถานศึกษารายงานและยืนยันข้อมูลนักเรียนรายบุคคลใน
ระบบDMC  ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน ให้แล้วเสร็จภายในวันที่
30 พ.ย. 56
2.สำนักนโยบายและแผนฯจะปิดระบบ DMC เพื่อประมวลผล
ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน ภายในวันที่
30 พฤศจิกายน 2556 เวลา 24.00 น.
3.การจัดสรรงบเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน จะ
จัดสรรงบประมาณให้ภาคเรียนละ 1 ครั้ง เมื่อสถานศึกษารายงาน
ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน และยืนยัน
ข้อมูลในระบบ DMC ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2556 แล้ว
4.กรณีสถานศึกษาได้รับจัดสรรงบประมาณเกินจำนวนนักเรียนจริง
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน(นักเรียนใหม่น้อย/นักเรียนเดิมย้าย)
ให้สถานศึกษาเก็บเงินงบประมาณไว้สมทบในการจัดสรรครั้งต่อไป
ซึ่งจะหักลบงบประมาณที่เกินในภาคเรียนถัดไป
  ดังนั้นจึงแจ้งให้โรงเรียนในสังกัดทราบและเร่งดำเนินการบันทึก
และยืนยันข้อมูลนักเรียนรายบุคคลในระบบ DMC ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2556 ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2556

1 ต.ค. 56
เตรียมการจัดตั้งงบประมาณปี 2558 งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตามหนังสือสพป.แพร่ เขต 1
ด่วนที่สุด ที่ ศธ04109/ว 4290 ลว. 30 ก.ย. 56 จึงแจ้งให้โรงเรียน
ดำเนินการขอจัดตั้งงบประมาณปี 2558 ตามแบบฟอร์มที่กำหนด
ส่งสพป.แพร่ เขต 1 ภายในวันที่ 11 ต.ค. 2556
Download กรอบแนวทางและแบบฟอร์งบลงทุนค่าครุภัณฑ์
                 และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
25 ก.ย. 56
ขอให้โรงเรียนสำรวจประสิทธิภาพการใช้การของ
แบตเตอรี่ของเครื่องคอมพิวเตอร์กพกพาด้วยกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารได้แจ้งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประชาสัมพันธ์ให้กับทางโรงเรียนในสังกัดเพื่อสำรวจแบตเตอรี่
ของเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (TABLET)ของนักเรียนชั้น ประถมศึกษา ปีที่ 2 หากพบว่าแบตเตอรี่เสื่อมคุณภาพให้ดำเนินการ
ขอเปลี่ยนที่ศูนย์ให้บริการ Advice ภายในวันที่ 30 กันยายน 2556
เนื่องจากจะหมดสัญญาณการประกันดังกล่าว
** ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา