20 มิ.ย.60
  แจ้งผู้บริหารโรงเรียน ดังต่อไปนี้
ขอความอนุเคราะห์กรอกข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการมอบ
เครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
โดยกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์ม จำนวน 2 แบบฟอร์ม 
ส่งให้คณะฯ ในวันที่ 20 มิ.ย. 60 (บ้านแม่แรม,บ้านห้วยโรงนอก
บ้านร้องกวาง,อนุบาลเทพสุนทรินทร์ ,วัดเมธังกราวาส
และอนุบาลแพร่)
25 พ.ค.60
  แจ้งปฏิทินการดำเนินงานจัดเก็บ/รายงานข้อมูลสารสนเทศ
ทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 
11 ต.ค.59
  แจ้งโรงเรียนในสังกัด เสนอแผนงาน/โครงการ
ส่งเสริมการบริหารจัดการศึกษาเพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา
ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ รายละเอี่ยดตามหนังสือ 
สพป.แพร่ เขต 1 ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04109/ว4379 ลว 10 ต.ค.59
3 ส.ค.59
 แจ้งโรงเรียนในสังกัด ตามหนังสือสพป.แพร่ เขต 1
ด่วนที่สุด ที่ศธ 04109/ว3404  ลว.3 ส.ค.59 เรื่อง การเสนอ
แผนงาน/โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการศึกษาเพื่อขับเคลื่อน
การปฏิรูปการศึกษาตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
21 มิ.ย.59
แจ้งโรงเรียนในสังกัด ตามหนังสือสพป.แพร่ เขต 1
ด่วนที่สุด ที่ศธ 04109/ว2657  ลว.21 มิ.ย.59 เรื่อง การรายงาน
ข้อมูลงบประมาณ ปี 2555 และ ปี 2556 (งบแปรญัตติ) รายการ
ค่าครุภัณฑ์  Download  
28 มี.ค.59
  แจ้งโรงเรียนประชารัฐในสังกัด 19 โรง  ให้ตอบ
แบบสำรวจโรงเรียนในโครงการสานพลังประชารัฐรายละเอียด
ตามแบบสำรวจส่งกลุ่มนโยบายและแผน ภายในวันที่ 30 
มีนาคม 2559 โดยให้ส่ง ฉบับจริง และส่งทาง
E-mail : busaya2515@gmail.com และขอรับคู่มือสำหรับ
โรงเรียนในโครงการฯได้ที่กลุ่มนโยบายและแผน สพป.แพร่ เขต 1
23 มี.ค.59
 ขั้นตอนการใช้งานระบบเว็บแอพพลิเคชั่น
ประกาศนโยบายสำคัญเร่งด่วนกระทรวงศึกษาธิการ 
8 มี.ค.59
การจัดเก็บข้อมูลนักเรียนช่วงสิ้นปีการศึกษา ในระบบ DMC
จึงแจ้งให้ทุกโรงเรียนเตรียมพร้อมความและรวบรวมข้อมูล
ที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการปรับปรุงข้อมูลสิ้นปีการศึกษา 2558
ผ่านเว็บไซต์ https://portal.bopp-obec.info/obec58/
พร้อมยืนยันข้อมูลให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 20 เมษายน 2559
หากมีปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานให้ติดต่อผู้รับผิดชอบ
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
8 มี.ค.59
สรุปข้อมูลนักเรียนเด็กโอกาสภาคเรียนที่ 2/2558 ซึ่งให้โรงเรียน
ดำเนินการเรียงลำดับเด็กนักเรียนที่มีความยากจนมากที่สุดไปหาน้อย
และส่งคืนกลุ่มนโยบายและแผน ภายในวันที่ 9 มี.ค. 59
ทางระบบ E-office , AMSS++ 
หรือทาง E-mail busaya2515@gmail.com
3 มี.ค.59
ใคำอธิบายเพิ่มเติมแบบรายงาน OUC 3 ตามแบบฟอร์ม 
ส่งภายใน วันที่ 3 มีนาคม 2559 
29 ก.พ.59
  ด้วย สพฐ.แจ้งว่าสำนักงบประมาณ ขอความร่วมมือ ส่วนราชการในการจัดทำต้นทุนหน่วยปฏิบัติ (Operating Unit
Cost  : OUC) เพื่อกำหนดกรอบค่าใช้จ่ายตามความจำเป็น
และเหมาะสมและใช้ประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี งบประมาณ 2560 นั้น สพป.แพร่ เขต 1 จึงแจ้ง
ให้โรงเรียนดำเนินการกรอกข้อมูลในแบบรายงาน OUC 
ตามแบบฟอร์ม ส่งภายใน วันที่ 3 มีนาคม 2559 พร้อมบันทึก
ไฟล์ Excel ส่ง E-mail ไปที่ ch.jaruwan@gmail.com 
12 ม.ค.59
ด้วยสพฐ. มีนโยบายเร่งด่วนให้สพป.สำรวจ
ความต้องการของโรงเรียนในสังกัดที่มีความประสงค์ขอรับ
การสนับสนุนงบประมาณปีงบประมาณ 2559 ค่าปรับปรุง
สนามกีฬาโดยปูพื้นสนามด้วยยางพารา ในการนี้ สพป.แพร่ เขต 1
จึงแจ้งให้โรงเรียนที่มีความประสงค์ขอรับการจัดสรรงบประมาณ
ปรับปรุงสนามกีฬาโดยปูพื้นสนามด้วยยางพารา โดยกรอกข้อมูล
ตามแบบสำรวจฯส่งกลุ่มนโยบายและแผน สพป.แพร่ เขต 1
ภายในวันที่ 12 ม.ค. 59 ไม่เกินเวลา 16.30 น. หากไม่ได้จัดส่ง
ตามระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าไม่ประสงค์ขอรับการจัดสรร
งบประมาณดังกล่าว 
23 พ.ย.58
แจ้งผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดที่ขอรับจัดสรร
งบประมาณปี 2560 ตามหนังสือ สพป.แพร่ เขต 1 /ว4673
ลว.27 ต.ค. 58 และให้ส่ง สพป.แพร่ เขต 1 ในวันที่ 5 พ.ย. 58 นั้น
ให้ทุกโรงเรียน ที่ขอรับจัดสรรงบประมาณดังกล่าวส่งรายละเอียด เพิ่มเติมตามแบบฟอร์ม ภายในวันที่ 24 พ.ย. 58 ทางแฟกซ์ 054511589 หรือทาง Line PLAN_PHRAE1  ,datacenterphrae1 ทางระบบ E-office ,E-mail: ch.jaruwan@gmail.com 

2 พ.ย.58
สำรวจข้อมูลค่าสาธารณูปโภค รายการค่าไฟฟ้า
ของสถานศึกษา (เพิ่มเติม) ตามหนังสือ สพป.แพร่ เขต 1 ด่วนที่สุด
ที่ ศธ 04109/ว4743  ลว.30 ต.ค. 58 โดยให้จัดส่งแบบรายงาน
ไปที่ E-mail : ch.jaruwan@gmail.com ภายในวันที่ 6 พ.ย.58
หนังสือแจ้งทางระบบE-office
27 ต.ค.58
แจ้งกรอบแนวทางในการดำเนินการจัดตั้งงบประมาณ ปี 2560
งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โดยให้โรงเรียนในสังกัด
ดำเนินกาจัดทำข้อมูลตามแบบคำขอตั้งงบประมาณรายการ
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตามแบบฟอร์มที่กำหนด
พร้อม CD บันทึกข้อมูล จัดส่ง สพป.พร.1 ภายในวันที่ 5 พ.ย.58
หนังสือจะแจ้งให้ทราบทางระบบ E-Office
16 ก.ค.58
แบบสรุปรายการข้อมูลสิ่งก่อสร้าง ตามหนังสือ สพป.แพร่ เขต 1
ที่ ศธ 04109/ว3113  ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2558
6 ก.ค.58
การสำรวจการชำระหนี้ค่าสาธารณูปโภครายการ
ค่าไฟฟ้าของสถานศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ตามหนังสือ
สพป.แพร่เขต 1 ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04109/ว 2888 ลว.6 ก.ค. 58
30 มิ.ย.58
แจ้งโรงเรียนในสังกัดทุกโรง ที่ยังไม่ได้ปรับปรุงข้อมูล EMIS
2558 ที่  http://data.bopp-obec.info/emis/index.php
ให้รีบดำเนินการโดยด่วนที่สุด เนื่องจากระบบจะปิดในวันที่
30 มิ.ย.58 แล้ว ยังมีโรงเรียนที่ไม่ได้ดำเนินการปรับปรุงอีก
จำนวนมากสรุปข้อมูล ณ วันที่ 30 มิ.ย.58 เวลา 15.30 น.
19 พ.ค.58
แจ้งผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดทุกโรง
กลุ่มนโยบายและแผน สพป.แพร่ เขต 1 จะประชุมเชิงปฏิบัติการ
จัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ปีการศึกษา 2558  ในวันที่ 22
พ.ค. 58  เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมสักทอง
สพป.แพร่ เขต 1 จึงแจ้งให้ผู้รับผิดชอบงานข้อมูลโรงเรียน
จัดเตรียมข้อมูลนักเรียนเข้าใหม่ในปี กศ. 58 ข้อมูลพื้นฐานร.ร.
ข้อมูลนน/สส นร.ทุกคน มาในวันประชุมเชิงปฏิบัติดังกล่าวด้วย
หนังสือจะแจ้งผ่านทางระบบ E-office
16 ก.พ.58
แจ้งผู้บริหารโรงเรียนที่ได้รับอนุมัติการจัดสรร
งบประมาณปีงบประมาณ 2558 ตามแผนงานและโครงการ
งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ทีดินและสิ่งก่อสร้าง รับฟังนโยบายการบริหาร
งบประมาณ ผ่านเว็บไซต์สำนักนโยบายและแผน สพฐ. ที่เว็บไซต์
http://plan.obec.go.th/  ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์
2558 เวลา 14.00 น.
11 ก.พ.58
โครงการ การประกวดสถานศึกษาต้นแบบที่บริหารจัดการ
พื้นที่โรงเรียนคุ้มค่า เพื่อรับรางวัลเกียรติยศ (Phrea1:Model)
หนังสือจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง
29 ม.ค 58
แจ้งผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดทุกโรงให้รับชม
การเสวนาระดมความคิดเห็น การปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดยพลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ
เป็นประธานการประชุม ซึ่งจะมีการถ่ายทอดสดผ่านทาง
สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ ช่อง 9 อ.ส.ม.ท.
ตั้งแต่เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป
24 ม.ค 58
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องการกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รายละเอียด