มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน  ดังนี้

1. ศึกษาและวิเคราะห์ตรวจสอบพัฒนา ติดตั้ง ประสานงานช่วยเหลือระบบฐานข้อมูลพื้นฐาน
    ของส่วนกลาง เขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา ชุดโปรแกรม OBEC
           - โปรแกรมข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา (OBEC)
           - ระบบสารสนเทศเทศเพื่อการบริหารการศึกษา(EMIS)                        
           - โปรแกรมข้อมูลระบบบริหารงานนักเรียนรายบุคคล (DMC)
           - โปรแกรมข้อมูลพื้นฐานด้านครุภัณฑ์  (M-OBEC)
           - โปรแกรมข้อมูลพื้นฐานที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  (B-OBEC)
           - การจัดทำข้อมูลสารสนเทศ เพื่อการบริหารราชการจังหวัด กลุ่มจังหวัดแพร่
    และจัดทำข้อมูลตัวชี้วัด / ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด  (POC)  

2. งานออกแบบเครื่องมือและพัฒนาเครื่องมือจัดเก็บข้อมูลให้ครอบคลุมภารกิจทั้งใน
     ระดับส่วนกลางเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา 
                   
3.งานการจัดทำข้อมูลสารสนเทศเพื่อการศึกษา/และการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำ  
   สารสนเทศของ สพป.แพร่ เขต 1 สถานศึกษา สำหรับใช้ในการบริหารจัดการ เผยแพร่ข้อมูล
   สารสนเทศข่าวสารของกลุ่มผ่านเว็บไซต์ของกลุ่มนโยบายและแผน http://plan.phrae1.in.th/
  
4. งานการวางแผนพัฒนาการศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษาโดยใช้เทคนิค School Mapping

5. งานข้อมูลสารสนเทศการบริหารจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมและงานโครงการ
    One Tablet per Child

6. งานพัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหาร ( ICT )

7. งานพัฒนาศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา

8. การประชุมทางไกล (Video Conference) ของ สพฐ. กระทรวง  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

9. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย ในกรณีที่ลาหรือไม่สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ได้ 
    ให้นางนิตยา  กันทาสุข และ นางขวัญเรือน  ยะกะจาย  ปฏิบัติหน้าที่แทน


กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ
กลุ่มนโยบายและแผน สพป.แพร่ เขต 1
52 หมู่ 6 ถนนยันตรกิจโกศล ตำบลทุ่งกวาว อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ 54000
โทร 0 5462 3180  หรือที่ 08 6421 0382
ติดต่อเจ้าหน้าที่ busaya2515@gmail.com
planphrae1@phrae1.go.th

นางบุษยา  ใจบุญทา
096 8262655

  busaya2515@gmail.com
busaya@phrae1.moe.go.th