มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน  ดังนี้

1.   ศึกษาและวิเคราะห์ระบบฐานข้อมูลพื้นฐานของส่วนกลาง ชุดโปรแกรม OBEC                    
      เรียนรู้โปรแกรมจัดเก็บข้อมูลสถานศึกษา 
            - โปรแกรมข้อมูลระบบบริหารงานนักเรียนรายบุคคล ผ่านเว็บไซต์ DATA MANAGEMENT CENTER 2012
           - โปรแกรมข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา (OBEC)
           - โปรแกรมข้อมูลพื้นฐานด้านครุภัณฑ์  (M-OBEC)
           - โปรแกรมข้อมูลพื้นฐานที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  (B-OBEC)

2.  วางแผนการจัดเก็บข้อมูลตามความต้องการของผู้ใช้ในระดับเขตพื้นที่การศึกษาและ                  
     ระดับสถานศึกษา

3.  รวบรวมและหลอมรวมข้อมูลนักเรียน  ครูและบุคลากรทางการศึกษา   ข้อมูลผลสัมฤทธิ์
     ทางการเรียนตามแบบฟอร์มของจังหวัด

4.  หลอมรวมและแปลงข้อมูลนักเรียน สถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาจากโปรแกรม       
    ให้เป็นข้อมูลและสารสนเทศที่พร้อมนำไปใช้ได้ และเผยแพร่ทางเว็บไซด์

5.ออกแบบเครื่องมือและพัฒนาเครื่องมือจัดเก็บข้อมูลให้ครอบคลุมภารกิจทั้งในระดับเขตพื้นที่
   การศึกษาและสถานศึกษา

6. ศึกษาและวิเคราะห์สภาพการดำเนินงานระบบการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา

7.  การจัดทำ/เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศและข่าวสารของกลุ่มผ่านเว็บไซต์ของ
     กลุ่มนโยบายและแผน http://plan.phrae1.in.th/

8.  งานสำมะโนประชากรวัยเรียน งานนำเสนอเผยแพร่และให้บริการสารสนเทศและการสื่อสาร 

9. งานเทคนิคการวางแผนพัฒนาการศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษาโดยใช้เทคนิค School Mapping

10. งานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสาร (ICT) และเครือข่าย  

11.งานพัฒนาและติดตั้งโปรแกรมให้สถานศึกษา 

12.การประชุมทางไกล (Video Conference) สพฐ.

กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ
088 4093874
กลุ่มนโยบายและแผน สพป.แพร่ เขต 1
52 หมู่ 6 ถนนยันตรกิจโกศล ตำบลทุ่งกวาว อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ 54000
โทร 0 5451 1605 , 0 5451 1236 ต่อ 214 หรือที่ 08 6421 0382
ติดต่อเจ้าหน้าที่ busaya.jai@hotmail.com

  busaya.jai@hotmail.com
bus4170@gmail.com